Coalitiepartijen presenteren coalitieakkoord 2022-2026

 

 

In dit akkoord hebben de coalitiepartijen een aantal specifieke onderwerpen en algemene thema’s opgenomen waaraan de komende vier jaar gewerkt wordt. De vier partijen leveren allemaal een wethouder, voor het nieuwe college van burgemeester & wethouders. De wethouders zijn: Maarten Heere (CDA), Lia de Waard-Oudesluijs (SGP-CU), Martijn Kerkmans (VVD) en Annemiek van Loon (D66).  

 

Het coalitieakkoord is aanvullend op het ook op 1 juni gepresenteerde raadsakkoord. De coalitie ziet de uitwerking van het raadsakkoord als hoofdopdracht. De coalitiepartijen vragen het college om ook het coalitieakkoord uit te werken in het collegeprogramma.

 

Wonen en leefomgeving

In het coalitieakkoord wordt extra aandacht gevraagd voor de evaluatie van het handhavingsuitvoeringprogramma, het boven de grond brengen van de Dorpsbeek in het dorp Epe en voor de investering in wegen in het buitengebied. Dat laatste gaat over het onderhoud en de veiligheid van wegen in het buitengebied, met bijvoorbeeld betonranden naast de wegen.

 

Maatschappelijke voorzieningen en zorg en ondersteuning

Het college wordt gevraagd de komende jaren samen met de Molukse gemeenschap de mogelijkheden te onderzoeken om de Musafirkerk te behouden. Het versterken van het onderwijs samen met de lokale ondernemers als het gaat om leerwerkplekken vraagt tevens aandacht, net zoals het bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle inwoners. Daarnaast is het van belang om op alle beleidsterreinen aandacht te hebben en te houden voor inclusie en diversiteit, omdat Epe een gemeente wil zijn waar iedereen zich thuisvoelt.

 

Financiën

Er is komende periode naar verwachting beperkte financiële ruimte voor nieuwe uitgaven en ambities. De huidige solide financiële positie van de gemeente vormt een goede basis voor de uitvoering van het huidige beleid en de ontwikkeling van nieuw beleid. De komende jaren zal flink geïnvesteerd worden in met name onderwijshuisvesting. Woonlasten zoals de OZB en de riool- en afvalstoffenheffing blijven onder het landelijk gemiddelde.

 

Wethouders

De vier coalitiepartijen leveren allen een eigen wethouder, zoals de informateur heeft geadviseerd. De wethouders zullen tijdens de raadsvergadering van 7 juni worden geïnstalleerd. De wethouders zijn: Maarten Heere (CDA), Lia de Waard-Oudesluijs (SGP-CU), Martijn Kerkmans (VVD) en Annemiek van Loon (D66). Zij vormen vanaf 8 juni samen met burgemeester Tom Horn en gemeentesecretaris Boudewijn Marinussen het college van burgemeester & wethouders.

 

Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen

Burgemeester

 • Algemeen bestuurlijke zaken en dienstverlening (o.a. informatiebeleid, ICT, P&O, internationale contacten)
 • Openbare orde en veiligheid (incl. integrale veiligheid, toezicht en handhaving mbt APV)
 • Regionale samenwerking (o.a. Cleantechregio Stedendriehoek)

 

Maarten Heere (CDA)

 • Jeugd (o.a. onderwijs, onderwijshuisvesting, welzijn, kinderopvang)
 • Energietransitie
 • Economie en arbeidsmarkt (o.a. lokale economie, agrarische sector, recreatie en toerisme, participatiewet)
 • Financiën (incl. belastingen)
 • Sport (incl. sportaccommodaties)

 

Martijn Kerkmans (VVD)

 • Ruimte en wonen (ontwikkeling, omgevingswet, wonen, verkeer en vervoer)
 • Gebiedsgericht werken

 

Lia de Waard-Oudesluijs (SGP-CU)

 • Zorg en ondersteuning (o.a. WMO, jeugdzorg en gehandicaptenbeleid)
 • Gezondheid (o.a. publieke gezondheid, preventie)
 • Welzijn en cultuur (o.a. subsidiebeleid, accommodaties, cultuurhistorie, integratie/inburgering)

 

Annemiek van Loon (D66)

 • Inwonerparticipatie en communicatie (coördinerend, ontwikkeling beleid)
 • Klimaat/leefomgeving (o.a. water, lucht, geluid, groen, grondstoffen/afval, riolering, beheer openbare ruimte)
 • Toezicht en handhaving (mbt bouwen/OVIJ)