Nieuw subsidiebeleid in het sociaal domein ter inzage

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de conceptnota ‘Herijking Subsidiebeleid pijler Sociaal, het Subsidiekader’ en de vijf daarbij behorende subsidieregelingen vrijgegeven voor inspraak. Met het nieuwe subsidiebeleid wil de gemeente Epe een eenvoudige en transparante procedure vormgeven voor vooral vrijwilligersorganisaties die een aanvraag willen doen.

 

Het subsidiekader in twee onderdelen

Het nieuwe subsidiekader heeft twee onderdelen. Ten eerste het inhoudelijke kader. Hierin staat aan welke doelstellingen en ambities een subsidieaanvrager een bijdrage dient te leveren. De subsidieaanvrager kan zowel een vrijwilligersorganisatie als een professionele organisatie in het sociaal domein zijn, Dit inhoudelijke kader is gebaseerd op de pas vastgestelde Sociale Agenda.

 

Het tweede onderdeel is het verdeelmodel. In het verdeelmodel wordt de systematiek beschreven waarop de gemeente de subsidiepot verdeeld. Voor professionele organisaties verandert er hierbij niets. Voor de vrijwilligersorganisaties kunnen de veranderingen groot zijn. Sommige verenigingen of organisaties gaan er op vooruit, anderen gaan er juist op achteruit. Voor deze laatste categorie wordt een overgangsregeling voorgesteld.

 

Het nieuwe subsidiekader biedt ook nieuwe partijen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

 

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie in het sociaal domein geldt een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in vijf nieuwe concept subsidieregelingen:

-       Subsidieregeling Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Welzijn en Integratie

-       Subsidieregeling Lokaal Onderwijsbeleid

-       Subsidieregeling Kunst en Cultuur

-       Subsidieregeling Sport

-       Subsidieregeling Gezondheid.

 

Inzage

Het nieuwe concept subsidiebeleid met de vijf concept subsidieregelingen liggen ter inzage van 23 december 2021 tot en met 3 februari 2022. Ze zijn in te zien op www.officielebekendmakingen.nl of bij de receptie van het gemeentehuis. Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over het subsidiebeleid naar voren brengen bij het college van B&W van de gemeente Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw E. Grootnibbelink van de afdeling Samenleving, team Participatie (tel. 14 0578).

 

Na de ter inzage legging worden de nota en de vijf subsidieregelingen, samen met een bundeling van de reacties in een inspraaknotitie, voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.