Provinciale Staten besluiten over Omgevingsverordening

 

Op 15 december besluiten Provinciale Staten over de RES 1.0 Regio Cleantech en Achterhoek. Ook de actualisatie omgevingsverordening staat op de agenda, evenals de financiële verordening en de startnotitie herijking provinciale rol en begroting. Voorafgaand aan de Statenvergadering is er voor inwoners mogelijkheid om in gesprek te gaan met Statenleden tijdens de Open Agenda. Vanwege de maatregelen rondom covid-19 vindt de vergadering digitaal plaats. De vergadering is online te volgen.

 

RES 1.0 Regio Cleantech en Achterhoek

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 30 regio’s een Energie Strategie (RES) wordt opgeleverd. In Gelderland zijn zes RES-regio’s. De RES geeft inzicht in de mogelijkheden voor regionale opwek van elektriciteit. Dit leidt tot keuzes in concrete plekken, projecten en planning;

afstemming van warmtebronnen, gevolgen voor de energie-infrastructuur en projecten en plannen die al gereed zijn.  Op 15 december besluiten de Staten over de RES van de regio Cleantech en Achterhoek.

 

Financiën

Provinciale Staten besluiten zowel over de financiële verordening als over de herijking van de provinciale rol en de begroting. In de verordening worden naast de uitgangspunten voor het financiële beleid ook bepalingen voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie opgenomen. Deze verordening is daarmee een instrument voor de  Staten om uitvoering te geven aan de kaderstellende en controlerende rol en vormt een waarborg voor een transparant en consistent financieel beleid.

 

Aanleiding voor de herijking is dat de komende bestuursperiode de financiële situatie drastisch gaat veranderen. De investeringsruimte droogt op. Veel beleid dat de provincie langdurig uitvoert, doet ze met ‘incidenteel geld’. Als er nu niet wordt ingegrepen, is hier straks geen eigen geld meer voor. Aan de Staten ligt de vraag voor of ze instemmen met het procesvoorstel van Gedeputeerde Staten hoe de herijking moet worden vormgegeven. Daarnaast ligt de vraag voor of de Staten instemt met het uitgaan van een bedrag van € 520 miljoen jaarlijks aan structurele baten in de komende tien jaar.

 

Actualisatie Omgevingsverordening

Een Omgevingsverordening is een van de instrumenten van de Omgevingswet. Met dit instrument stellen Provinciale Staten regels vast voor de fysieke leefomgeving van Gelderland en instructieregels voor gemeenteraden en waterschapsbesturen. Hiermee voldoet de provincie Gelderland aan de Omgevingswet om met één integrale set van regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Gelderland.

 

Regionaal Waterprogramma (RWP) ‘Water Stuurt’

De Waterwet geeft de wettelijke basis voor het planstelsel op het terrein van het waterbeheer, waaronder het provinciale RWP. De plancyclus is zes jaar, de huidige plancyclus eindigt eind dit jaar. Om die reden wordt nu het volgende RWP voorbereid. Het voorliggende Regionaal waterprogramma wordt vastgesteld als een waterplan onder de Waterwet en wordt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet door overgangsrecht een van de drie verplichte provinciale programma’s onder de Omgevingswet. Met dit waterprogramma streeft de provincie naar een duurzaam watersysteem, dat nu en in de toekomst voldoende en schoon water biedt en waarin de waterveiligheid geborgd is. Hierbij bouwt de provincie voort op de lijn uit het verleden en zorgt er voor dat we aansluiten bij de maatschappelijke trends en ontwikkelingen zoals het veranderend klimaat.

 

Woonfonds Gelderland

Het college wil een Woonfonds Gelderland opzetten om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen, een van de doelstellingen uit het Actieplan Wonen. Als Provinciale Staten hiermee instemmen zal het college in een later stadium een nader uitgewerkt plan inclusief een ontwerpverordening voor zo’n fonds ter vaststelling voorleggen aan Provinciale Staten.  Een voorstel voor een Woonfonds kan uitgewerkt worden binnen de volgende kaders: het plafond voor de uitwerking van het fonds is €50 miljoen, de doelgroep voor wie dit fonds bedoeld is wordt ingekaderd met een bovengrens aan het inkomen per huishouden, tenminste één partij moet bereid zijn om substantieel mee te investeren en er wordt verkend of aansluiting gezocht kan worden bij topfonds Gelderland. De kosten voor het uitwerken van het voorstel worden gefinancierd uit het Actieplan Wonen.

 

De volledige agenda  van de Statenvergadering en bijbehorende stukken is te vinden op gelderland.nl/sis.  De Statenvergadering is live te volgen via gelderland.nl/Statenlive.

 

Open Agenda
Wilt u iets onder de aandacht van de Staten brengen dat niet op de agenda staat? Dat kan bij de Open Agenda van 09.45 – 10.30 uur. Voor elke inspreker is er 5 minuten om een betoog te houden waarna er vragen gesteld kunnen worden. Aanmelden kan vóór maandag 13 december, 12.oo uur bij de Griffie: griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34. Ook de Open Agenda vindt digitaal via Teams plaats.