Uitwerkingsplan verbetering lokaal bestuur gereed

 

 

Het uitwerkingsplan verbetering lokaal bestuur is gereed. De voorstellen in dit uitwerkingsplan zijn een aanvulling op de verbeteragenda van de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD). De raadscommissie bespreekt het uitwerkingsplan op donderdag 18 november in de raadscommissie. Op donderdag

2 december wordt het uitwerkingsplan, inclusief de verbeteragenda QSLD ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

 

Werkgroep

Het uitwerkingsplan is opgesteld door een werkgroep, die bestaat uit verschillende raadsleden. De werkgroep sprak intensief met diverse mensen in de gemeentelijke organisatie en met inwoners. In het plan doet de werkgroep voorstellen om de gemeenteraad beter tot zijn recht te laten komen.

 

Aanleiding

In opdracht van de gemeenteraad is in het voorjaar van 2021 een Quick Scan Lokale Democratie  uitgevoerd onder inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden van de gemeente Epe. Hiermee beoogt de raad de banden met de inwoners te versterken, beter aan te sluiten bij hun wensen en behoeften en de lokale democratie te versterken. De hoofdvraag van deze QSLD luidde:

Vormen wij een goed en respectabel bestuur in de gemeente Epe?

De uitkomsten van de QSLD zijn in juli 2021 gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie die de QSLD begeleidt, een concept verbeteragenda opgesteld. Deze verbeteragenda vormt een onderdeel van de besluitvorming door de raad. Om de concept verbeteragenda nader uit te werken stelde de raad een werkgroep in.