Perspectiefnota gemeente Epe afgerond

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de perspectiefnota van de gemeente Epe 2022-2025 klaar. De nota wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college van B&W rapporteert met de perspectiefnota ieder voorjaar aan de gemeenteraad welke belangrijke maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen op de gemeente afkomen en van invloed zijn voor het opstellen van de programmabegroting later dit jaar.


Afronden bestuursperiode

Met deze perspectiefnota start de voorbereiding voor de programmabegroting 2022-2025. Dat is de laatste begroting van het zittende college. Volgend jaar in maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen start een nieuwe bestuursperiode met een nieuwe raad en een nieuw college. Het college doet daarom met enige terughoudendheid voorstellen in deze perspectiefnota. Dit geldt niet voor de aanpak van de coronacrisis. Het college zet de uitwerking van het beleidskader ‘Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis’ voort zoals dit met de raad is afgesproken. Indien nodig volgen voorstellen aan de raad om te kunnen reageren en anticiperen op ontwikkelingen.

 

Financiële stabiliteit en ‘basis op orde’

Wethouder Michiel Wiersinga verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën: “In vergelijking met vorig jaar zien we langzamerhand een structureel gunstiger financieel beeld ontstaan. Onze inzet is het creëren van een stabiele uitgangspositie voor de volgende bestuursperiode met het motto ‘basis op orde’. Dat gaat lukken omdat de korting op de rijksuitkering aan ons beperkter is dan dat we tot nu dachten. We gaan er daarbij ook vanuit dat een nieuw kabinet tegemoet komt aan de wens van de gemeenten om meer financiële middelen. Voorzichtigheid blijft wel geboden.”

 

College vraagt raad om richtinggevende uitspraken

● De gemeente heeft wettelijke verantwoordelijkheden voor de financiering van onderwijshuisvesting. Daarvoor is, vanuit een meerjarig overzicht, een structurele storting van financiële middelen nodig in de reserve voor onderwijshuisvesting. Het is wenselijk om zo’n structurele storting in de reserve te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2022-2025.

● De actualiteit vraagt een verdere versterking van de digitale veiligheid. Om daarop in te spelen is een actueel informatiebeleid nodig. Het is wenselijk om de financiering van de versterking van de digitale veiligheid voor de korte en langere termijn te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2022-2025.

● Het toenemende beroep van de samenleving op de overheid betekent dat de gemeentelijke organisatie daarop dient te anticiperen. Dat vraagt actuele beleidsvisies (participatie/communicatie, dienstverlening, informatiebeleid) en actuele (digitale) instrumenten en werkprocessen. Het is wenselijk de financiering van de uitwerking van deze plannen te betrekken bij de integrale afweging in de voorbereiding van de programmabegroting 2022-2025.

Overige ontwikkelingen

In deze perspectiefnota staan verder een aantal ontwikkelingen beschreven, waar de gemeente Epe de komende jaren ook mee te maken krijgt. Het betreft de transformatie van zorg en ondersteuning, uitvoeren van de nieuwe wet inburgering, de kosten bij de invoering van de omgevingswet, meer inzet op digitale veiligheid, het anticiperen op een toegenomen vraag vanuit de samenleving en de uitwerking van de herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis.

 

Besluitvorming

Op donderdag 3 juni staat de perspectiefnota op de agenda van de raadscommissie. Vervolgens neemt de gemeenteraad op donderdag 17 juni een besluit over de perspectiefnota 2022-2025.

 

De perspectiefnota vindt u op www.epe.nl > Actueel.