Gemeente Epe brengt lokale democratie in kaart

 


De gemeente Epe gaat onderzoek doen naar de lokale democratie in Epe. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de Quick Scan Lokale Democratie. In het zogenaamde ‘100-dagen’-gesprek met de vertrouwenscommissie heeft de burgemeester besproken wat hem in zijn eerste periode in gemeente Epe is opgevallen en wat anders zou kunnen. Ook is er kortgeleden gesproken in het presidium over ‘Hoe vormen we een goed gemeentebestuur?’. Het presidium is het overleg van de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Uit beide gesprekken kwam de wens naar voren om een onderzoek te houden en een verbeterplan op te stellen.

 

Het onderzoek bestaat uit een standaardenquête onder de inwoners van de gemeente Epe. Daarbij horen ook ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hen wordt daarbij via een digitale vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met gemeentelijk beleid. Inwoners kunnen daarbij hun mening geven over zaken als participatie, invloed, controle, bewonersinitiatieven, democratische kwaliteit en verbeterprioriteiten.

 

Naast inwoners vullen ook raadsleden, de collegeleden en ambtenaren van de gemeente Epe een vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of en welke verschillen er leven bij de verschillende groepen betrokkenen. Maar ook of er verschillen zijn ten opzichte van andere gemeenten. De gemeente gebruikt de antwoorden om de werkwijze te verbeteren voor en met inwoners. De vragenlijst wordt in mei opengesteld. Na de onderzoeksperiode worden drie rapporten opgesteld met uitkomsten, opmerkelijke resultaten en verbetertips. Deze rapporten worden openbaar gemaakt. Eventuele gevoelige informatie in het kader van de privacywetgeving (AVG) wordt uiteraard weggelaten.

 

Begeleidingscommissie

Er is een begeleidingscommissie samengesteld die bestaat uit twee inwoners, twee raadsleden, de burgemeester, een wethouder, twee ambtenaren en de griffier. De begeleidingscommissie wordt op een aantal momenten betrokken om het proces mede vorm te geven. Op maandagavond 19 april heeft het startgesprek plaatsgevonden. Daar is onder leiding van een procesbegeleider van Democratie in Actie*) gesproken over de Quick Scan, communicatie en het zo goed mogelijk betrekken van inwoners. Afgesproken is dat er actief en transparant gecommuniceerd wordt over het onderzoeken de uitkomsten daarvan.

 

Verbeteragenda

Na afloop van het onderzoek worden de resultaten besproken binnen de begeleidingscommissie. Daarbij worden de eerste prioriteiten vastgelegd in een concept-verbeteragenda. De onderzoeks-resultaten en de conceptverbeteragenda worden voor de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.

 

De verbeteragenda is een toevoeging op wat er al gebeurt en kan helpen bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Op dit moment ligt de conceptvisie ‘Wat als het samen kan?!’ ter inzage voor inspraak. Deze kunt u vinden op www.epe.nl, zoekend op de woorden ‘wat als het samen kan’. De visie is eventueel ook in te zien bij de balie van het gemeentehuis. U kunt reageren op de visie tot 12 mei. De visie gaat over hoe de gemeente de verbinding met de samenleving kan versterken. In deze visie komen de onderwerpen inwonerparticipatie en communicatie aan bod.

 

Inwoners hebben de vorige burgemeester adviezen gegeven over inwonerparticipatie tijdens een reeks gesprekken. Deze adviezen zijn onder andere hierin verwerkt.   

 

*) De Quick Scan is gemaakt onder de vlag van Democratie in Actie, een samenwerkings-verband van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers.