Energie, klimaat en biodiversiteit op Statendag


Op 3 maart vergaderen Provinciale Staten over de Gelderdse aanpak van de A1 – A30, investeringen voor energie, klimaat en biodiversiteit.

Aanpak A1 – A30
De aansluiting van de A30 op de A1 bij Barneveld is niet als knooppunt van autosnelwegen vormgegeven. Daardoor ontstaan vertragingen en verkeersonveiligheid. Dit neemt toe door economische groei in de regio Foodvalley. De verwachting is dat, na reconstructie van knooppunt Hoevelaken (2025-2030), de druk op deze aansluiting nog verder zal toenemen. Het college stelt voor om de provinciale bijdrage aan de aanpak van het file knelpunt A1-A30 bij Barneveld te verhogen met €3,0 miljoen.

Connectr Energy Innovation
Het college heeft met een aantal bedrijven, kennisinstellingen en overheden het programma Connectr Energy Innovation ontwikkeld. Voor de eerste activiteiten van dit programma vragen Gedeputeerde Staten een bijdrage van ruim €4,6 miljoen. GS verwachten dat het programma een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke energieopgave. Hierdoor kunnen bedrijven en huishoudens sneller gebruik maken van duurzame energie.

Beleidsprogramma’s klimaat en biodiversiteit
In het Beleidsprogramma Klimaat staan de kaders voor de klimaatmaatregelen om de ambitie van 55% vermindering broeikasgasuitstoot in Gelderland te halen. Ook worden de Staten gevraagd om het Beleidsprogramma Biodiversiteit vast te stellen. In 2030 wil de provincie 75% van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn gehaald hebben en in 2050 gaat het goed met de biodiversiteit in Gelderland. Dat zijn de 2 hoofddoelen. In het Beleidsprogramma Biodiversiteit staat wat de provincie de komende 5-10 jaar doet om deze doelen te halen.

Open Agenda
Op elke Statendag is er van 09.45 – 10.30 ruimte voor inwoners om in te spreken over een onderwerp dat niet op de politieke agenda hoeft te staan. Aanmelden kan voor maandag 12.00 uur bij: griffie@gelderland.nl of via telefoonnummer 026 359 85 58.