Visie sociaal domein; meedoen, ontwikkelen en ondersteunen!

 

 

 

Meedoen, ontwikkelen en ondersteunen. Dat zijn de kernwaarden van de concept-‘Visie Sociaal Domein’ die het college van B&W heeft opgesteld. “Deze visie vormt de kapstok voor het gemeentelijk beleid voor het sociale domein”, verduidelijkt wethouder Pieter Teeninga. “Meedoen door iedereen – ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid, geloofsovertuiging, beperking of financiële situatie- , ondersteuning als het even niet lukt en het helpen inwoners zich naar vermogen te ontwikkelen. Dat is in het kort de nieuwe visie”, aldus de wethouder.

 

Waarom deze visie

Na de decentralisatie (overheveling) in 2015 van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet vanuit de rijksoverheid/provincie naar de gemeenten is er behoefte om te komen tot een integrale aanpak, waarbij o.a. ook veiligheid (vorkomen criminaliteit en overlast) en de inrichting van een gezonde en veilige leefomgeving belangrijke thema’s zijn. De benadering vanuit positieve gezondheid loopt als een rode draad door deze thema’s heen.


Visie als stip op de horizon

De visie vormt een inspirerend en uitdagend toekomstbeeld. De volgende stap is dat er op basis van deze visie een integraal beleidsplan sociaal domein wordt gemaakt. Een soort routekaart die beschrijft welke maatschappelijke effecten en doelstellingen we nastreven,  welke uitgangspunten we hanteren en welke stappen we zetten om de doelstellingen te bereiken.

 

Zorgvraag in Nunspeet

Omzien naar elkaar en het samen aanpakken van problemen is in Nunspeet al de algemeen heersende norm. Van alle huishoudens maakt 17,5 % (landelijk 19,6%) gebruik van één of meerdere voorzieningen van de Jeugdwet, WMO of Participatiewet. Van de jongeren tot 18 jaar ontvangt 8,5% (landelijk 11,9%) enige vorm van jeugdhulp en 2,4% van alle huishoudens ontvangt een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet (landelijk is dat 5%).

 

De Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet is actief betrokken geweest bij het opstellen van de visie en is positief over het concept-document.

 

Op 4 maart a.s. buigt de Commissie Maatschappij en Middelen zich over de concept-visie, besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 25 maart a.s.