Beleid huisvesting arbeidsmigranten in de maak

 

De gemeente Nunspeet gaat beleid opstellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders. Hiermee wil de gemeente in de toekomst ongewenste situaties voorkomen, zoals onveilige vormen van huisvesting, schrijnende huisvestingssituaties, geluidsoverlast, parkeerlast etc.

 

De omstandigheden voor arbeidsmigranten zelf én voor de woonomgeving vragen duidelijkheid voor gemeente, inwoners, werkgevers en arbeidsmigranten zelf. Het opstellen van beleid is het meest succesvol wanneer eerst het verlenen van logies voor arbeidsmigranten/seizoenarbeiders volledig wordt uitgesloten. Vervolgens kan zorgvuldig worden bepaald waar en onder welke voorwaarden arbeidsmigranten wel kunnen worden gehuisvest. Wat het college van B&W betreft kunnen hotels en recreatieve voorzieningen in principe niet worden gebruikt voor de logies voor arbeidsmigranten en seizoenarbeiders.

 

Om die reden heeft de gemeenteraad van Nunspeet in de vergadering van 28 januari 2021 een voorbereidingsbesluit genomen waarbij het bieden van logies aan arbeidsmigranten of seizoenarbeiders wordt uitgesloten, totdat er voor dit onderwerp nieuw beleid is vastgesteld met een (paraplu-) bestemmingsplan voor de gehele gemeente.

 

Wethouder Jaap Groothuis wil snel aan de slag met een nieuw bestemmingsplan: “We zijn inmiddels al gestart met de voorbereidingen. We willen proberen snel maar zorgvuldig voor iedereen helder te hebben wat wel en niet kan. En oneigenlijk gebruik van een recreatieve hotelfunctie past daar wat mij betreft niet in.”

 

Het genomen voorbereidingsbesluit staat los van de vergunningaanvraag die is gedaan voor hotel de Foreesten in Vierhouten. De nieuwe eigenaar van het hotel heeft een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van het voormalige hotel. Dit vanwege het beoogde gebruik van 40 kamers voor de huisvesting van arbeidsmigranten en 9 kamers te behouden voor de hotelfunctie. De gemeente zal op korte termijn een besluit nemen op de vergunningaanvraag.