Daling stikstof met tien procent in 2025

 

De Gelderse stikstofaanpak kan zorgen voor een daling van de stikstofneerslag in Gelderland met 10 % in 2025. Dat laat een eerste doorrekening zien van verschillende maatregelen per sector voor de Veluwe, Achterhoek en Rijntakken. Peter Drenth: ‘Hier hebben we het afgelopen jaar hard aan gewerkt. De eerste doorrekening laat zien dat dit ook zin heeft. We maken zo de eerste stappen in het beperken van de stikstofuitstoot en -neerslag, met inzet van alle sectoren’.

Uitvoering

Over de uitvoering moeten nu afspraken worden gemaakt met alle sectoren. Provincie Gelderland werkt samen met 65 partners aan de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) om de hoeveelheid stikstof die in de natuur terecht komt te verminderen. Dat gaat om partners uit bouw, industrie, landbouw, mobiliteit en natuur en samen met waterschappen en gemeentelijke regio’s. Het doel is herstel van de Gelderse natuur en tegelijkertijd ook ruimte te maken voor maatschappelijke en economische activiteiten in Gelderland.

Bouw

Provincie Gelderland heeft gekeken naar de lijst met mogelijke maatregelen voor de aanpak van de stikstofproblematiek, die vlak voor de zomer is gepresenteerd. Van een deel van die maatregelen is per sector en gebiedsgericht gekeken welke het meeste opleveren als het gaat om het verminderen van stikstof. Voor de bouw gaat dat bijvoorbeeld om het versneld overgaan naar 0-emissie werkmaterieel. Dat betekent dat dit in 2025 al klaar kan zijn, in plaats van in 2030. Dat zorgt voor 32% minder stikstof uitstoot in de bouwfase van projecten.

Industrie en mobiliteit

Binnen de industrie gaat het om afspraken over het verminderen van de uitstoot van stikstof, gekoppeld aan CO2. Dat geldt bijvoorbeeld voor de papierindustrie die in 2030 55% minder wil uitstoten. Ook is er voor industriële bedrijven een subsidieregeling opengesteld voor slimme en schone productielocaties. 14 bedrijven krijgen subsidie om de uitstoot van CO2 en stikstof terug te dringen. De provincie roept daarnaast het Rijk op de verduurzaming van de binnenvaart te versnellen door uiterlijk in 2025 de helft van alle Nederlandse schepen met katalysatoren uit te rusten. Daarmee vermindert de stikstofuitstoot met 80 tot 95%. Ook zetten we in op verduurzaming van goederenvervoer in binnensteden.

Landbouw

Voor landbouw zijn de belangrijkste maatregelen die effectief zijn de stoppersregeling voor de kalverhouderij, de stalinnovatie voor de kalversector en de inzet op emissiearme stallen. Daarnaast zetten we met GMS in op onderzoek naar het verminderen van eiwit in voer.

Natuur

Ook rondom natuurmaatregelen zijn belangrijke stappen gezet: de minister van landbouw en de provincies zijn vorige week tot een akkoord gekomen over de verdeling van ongeveer €2 – 2,5 miljard natuurgeld uit de Rijksaanpak. Daarvan is 25-30% voor de Gelderse natuur. Gedeputeerde Staten van Gelderland wil begin 2021 met Provinciale Staten in gesprek over uitgangspunten om tot uitvoering over te kunnen gaan van deze bron- en natuurmaatregelen.

Ruimte voor Gelderse initiatieven

Provincie Gelderland wil dat deze Gelderse inspanning zorgt voor stikstofruimte voor Gelderse initiatieven. Dit loopt via een Gelderse stikstofbank, om bij te houden hoeveel stikruimte er is. De stikstofbank is naar verwachting de eerste helft van 2021 klaar.

Provinciale Staten

Met Provinciale Staten moeten nu afspraken worden gemaakt over de uitvoering en de financiering van de maatregelen. Al eerder dit jaar stelden de Gelderse Staten 33,5mln beschikbaar. De provincie verwacht ook een bijdrage van haar GMS partners.

Balans

Provincie Gelderland wil in 2021 volop inzetten op een hernieuwd evenwicht tussen wonen, werken en reizen en de gevolgen die dit heeft voor de natuur en ons klimaat. Hierin komen we dilemma’s tegen die vragen om onderzoek, samenwerken én het maken van scherpe keuzes. Scherpe keuzes zijn nodig omdat de ‘spaarpot’ van provincie Gelderland: het stamkapitaal steeds leger wordt. Hoe we werken aan dit hernieuwd evenwicht staat in verschillende beleidsprogramma’s die met elkaar samenhangen. Agrifood, Biodiversiteit, Bomen en bos en het Gelders Klimaatplan. Alle plannen zijn gericht op een schoon en welvarend Gelderland.