Gemeenteraad buigt zich over ontwerp-Structuurvisie ’t Hul Noord

 

 

De gemeenteraad van Nunspeet buigt zich in december over het ontwerp van de Structuurvisie ’t Hul Noord. In deze visie worden de uitgangspunten en principes beschreven voor de planvorming in dit gebied.’t Hul Noord is het gebied tussen de Hullerweg, de Oude Zeeweg, de Kolmansweg en de Molenweg.

 

De gemeenteraad heeft het gebied in 1995 al aangewezen als mogelijke uitbreidingslocatie. Het plan is om hier een groene woonwijk te realiseren met daarin een groot aandeel voor betaalbare huizen voor starters, gezinnen en senioren.  

 

Participatie

Om samen met de bewoners in het gebied te verkennen hoe een mogelijke toekomstige woningbouwontwikkeling in ’t Hul Noord eruit zou moeten zien en aan welke voorwaarden deze zou moeten voldoen heeft de gemeente de wensen en reacties van de huidige bewoners en omwonenden in het gebied geïnventariseerd. Deze zijn samen gevat in een ‘participatienota’, die de gemeenteraad betrekt bij de besluitvorming over de ontwerpstructuurvisie.

 

Cijfers woningbehoefte

In het proces is er ruis ontstaan over de woningbehoefte cijfers die de noodzaak van de nieuwe woonwijk onderstrepen. Daarom heeft de gemeente de cijfers opnieuw laten doorrekenen door Atrivé en ABF Research op basis van de meest actuele gegevens. De nieuwe doorrekening verwacht dat voor de periode 2020-2025 circa 1020 woningen nodig zijn.

 

Locatiekeuze nader onderbouwd

De gemeente heeft naar aanleiding van de woningbehoefteprognoses onderzocht wat de geschikte locatie is om 500 tot 600 woningen te realiseren. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de ontwerp-structuurvisie, en maken duidelijk dat ’t Hul-Noord de meest geschikte woningbouwlocatie is.

 

Het verdere proces

Wanneer de gemeenteraad in december (raadscommissie 7 december en raadsvergadering 17 december a.s.) instemt met de ontwikkeling van ’t Hul Noord is de volgende stap dat de ontwerp structuurvisie wordt vastgesteld. Er is daarna gelegenheid zienswijzen in te dienen. Eventuele zienswijzen zullen vervolgens worden betrokken bij de vaststelling van de definitieve structuurvisie. Daarna zal een stedenbouwkundig ontwerp worden voorbereid.

 

Verantwoordelijk wethouder Jaap Groothuis is blij met de betrokkenheid van de bewoners in het plangebied: “We hebben veel gesprekken gevoerd. Van 116 participanten zijn één of meer reacties ontvangen. Met deze reacties hebben we het ontwerp van de structuurvisie verbeterd. En dat vind ik belangrijk, bij het maken van ruimtelijke plannen zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de mensen in en om het plangebied. Ook ben ik blij dat met de meest actuele woningbehoeftecijfers nu de noodzaak van ’t Hul Noord is aangetoond”, aldus de wethouder.

 

De ontwerpstructuurvisie en de participatienota zijn in te zien via www.nunspeet.nl/hul-noord.