Tarieven belasting, heffingen en rechten gemeente Epe 2021

Tarieventabel gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten 2021

DE RAAD DER GEMEENTE EPE

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 204265, d.d. 6 oktober 2020;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, de artikelen 220 tot en met 220h, artikel 223, artikel 224, artikel 226, artikel 228, artikel 228a, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet, artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

gelet op de Legesverordening 2020, Verordening lijkbezorgingsrechten 2020, Verordening reinigingsheffingen 2020, Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020, Verordening precariobelasting 2020, Verordening rioolaanleggeld 2020, Verordening rioolheffing 2021, Verordening toeristenbelasting 2020, Verordening forensenbelasting 2020, Verordening hondenbelasting 2020;

 

BESLUIT

vast te stellen de volgende Tarieventabel gemeente Epe voor belastingen, heffingen en rechten 2021.

 

Tarieven 2021 behorend bij de Legesverordening 2020

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

Tarief 2021

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, een en ander met ceremonieel vertoon, op:

 

 

1.1.1.1.

maandag tot en met donderdag

296,00

1.1.1.2.

vrijdag

325,00

1.1.1.3.

zaterdag

426,00

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, een en ander zonder ceremonieel vertoon

 

 

1.1.2.1.

in het gemeentehuis met klein gezelschap

82,00

1.1.2.2.

in het gemeentehuis met groot gezelschap

138,00

1.1.3.

Het tarief bedraagt voor het

 

 

1.1.3.1.

op verzoek aanwijzen van een huwelijkslocatie

122,00

1.1.3.2.

verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

 

 

1.1.3.2.1.

in een normale uitvoering

21,55

1.1.3.2.2.

in een luxe uitvoering

34,30

1.1.3.3.

van gemeentewege beschikbaar stellen van een getuige

21,55

1.1.4.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.1.

De tarieven bedragen voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van de in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden genoemde documenten, de daarvoor in dat artikel vermelde maximumtarieven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 

 

1.2.2.

Voor een versnelde uitreiking worden de tarieven genoemd in onderdeel 1.2.1. vermeerderd met het daarvoor in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden vermelde maximumtarief, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde bedrag, vermeerderd met het in artikel 104b van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 

 

1.3.2.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij

 

 

1.3.2.1.

een spoedaanvraag vermeerderd met het bedrag genoemd in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer en verminderd met het bedrag genoemd in bijlage VI onder afdracht van gemeenten van die Regeling;

 

 

1.3.2.2.

een aanvraag in verband met vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

28,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de BRP en overige publiekszaken

1.4.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de BRP moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.4.1.1.

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

30,75

1.4.1.2.

het verstrekken van een uittreksel uit de BRP

9,30

1.4.1.3.

het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag: de in de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden genoemde bedragen

 

 

1.4.1.4.

het legaliseren van een handtekening

9,30

1.4.2.

In afwijking van subonderdeel 1.4.1.1. geldt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het Besluit basisregistratie personen, het maximale bedrag zoals dat is opgenomen in artikel 10 van de Regeling basisregistratie personen.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Vastgoedinformatie

1.5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.5.1.1.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object;

17,35

1.5.1.2.

de legger, bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet;

17,35

1.5.1.3.

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

17,35

1.5.1.4.

Het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

17,35

1.5.1.5.

Het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

17,35

1.8.2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel van kadastrale stukken of informatie gelden de tarieven zoals die zijn vastgesteld in de regels op grond van artikel 108 van de Kadasterwet.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

1.6.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende (digitale) stukken, bestanden of registers, voor iedere daaraan bestede 5 minuten

10,05

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Kansspelen

1.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.7.1.

voor een periode van twaalf maanden voor één of de eerste kansspelautomaat

56,50

1.7.2.

voor een periode van twaalf maanden voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.7.3.

voor één of de eerste kansspelautomaat welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

226,50

1.7.4.

voor iedere volgende kansspelautomaat welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

136,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Telecommunicatie

1.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

994,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Verkeer en vervoer

1.9.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1.1.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

257,00

1.9.1.2.

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

53,00

1.9.1.3.

tot het verstrekken van een gezondheidsverklaring

41,00

1.9.1.4.

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 5:2, 5:6 of 5:8 van de APV (parkeren)

239,00

1.9.2.

Indien de aanvrager de ontheffing als bedoeld in onderdeel 1.9.1. aanvraagt in verband met zijn handicap bedraagt het tarief in afwijking in zoverre van dat subonderdeel

75,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Diversen

1.10.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.10.1.

gewaarmerkte afschriften van stukken of stukken of uittreksels welke op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

2,95

1.10.2.

afschriften, doorslagen, scans of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.10.2.1.

per pagina tot en met A4-formaat

0,40

1.10.2.2.

per pagina groter dan A4-formaat, tot en met A3-formaat

1,00

1.10.2.3.

per pagina groter dan A3-formaat, tot en met A2-formaat

3,00

1.10.2.4.

per pagina groter dan A2-formaat, tot en met A1-formaat

5,00

1.10.2.5.

per pagina groter dan A1-formaat, tot en met A0-formaat

10,00

1.10.2.6.

per pagina groter dan A0-formaat

20,00

1.10.3.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

59,30

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Definities

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

Tarief 2021

2.1.1.1.

bouwkosten:

 

 

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de UAV 2012 (Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.1.1.2.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.1.3.

NOM-woning: nul-op-de-meter-woning, zijnde een woning waarin gedurende een jaar gemiddeld net zoveel energie wordt geproduceerd (door zon, wind of warmtepompen) als wordt verbruikt (voor verwarming, warm tapwater en huishoudelijk gebruik);

 

 

2.1.1.4.

zonnecollector: apparaat dat zonlicht (direct licht bij zonnig weer en diffuus licht bij bewolkt weer) omzet in warmte;

 

 

2.1.1.5.

zonnepaneel: paneel dat bestaat uit meerdere zonnecellen waarmee zonlicht omgezet wordt in elektriciteit.

 

 

2.1.2.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3.

In deze titel voorkomen begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grond een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.2.1.

Bouwactiviteiten

 

 

2.2.1.1.

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.2.1.1.1.

indien de bouwkosten € 50.000,- of minder bedragen

4,00%

 

van de bouwkosten met een minimum van

281,00

2.2.1.1.2.

indien de bouwkosten meer dan € 50.000,- maar niet meer dan € 500.000,- bedragen, het tarief genoemd in subonderdeel 2.2.1.1.1. vermeerderd met

3,43%

 

van de bouwkosten over het gedeelte waarmee de bouwkosten de € 50.000 te boven gaan

 

2.2.1.1.3.

indien de bouwkosten meer dan € 500.000,- maar niet meer dan € 1.000.000,- bedragen, het tarief genoemd in subonderdeel 2.2.1.1.2. vermeerderd met

2,89%

 

van de bouwkosten over het gedeelte waarmee de bouwkosten de € 500.000,- te boven gaan

 

2.2.1.1.4.

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen, het tarief genoemd in subonderdeel 2.2.1.1.3. vermeerderd met

2,77%

 

over het gedeelte waarmee de bouwkosten de € 1.000.000,- te boven gaan

 

 

tot een maximum van

150.000

2.2.1.2 .

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.2.1.1. bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit

50

%

 

van de op grond van dat subonderdeel verschuldigde leges.

 

 

2.2.1.3.

Niet verder behandelen van de aanvraag

 

 

 

Indien het bevoegd gezag ter zake van de aanvraag een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bedraagt het tarief, in afwijking in zoverre van het bepaalde in subonderdeel 2.2.1.1.

25

%

 

van het aldaar genoemde tarief met een maximum van

5.000

2.2.2.

Planologische strijdigheid

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.:

 

 

2.2.2.1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 10, van de Wabo wordt toegepast

179,00

2.2.2.2.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 20, van de Wabo wordt toegepast

299,00

2.2.2.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30, van de Wabo wordt toegepast

6.613,00

2.2.2.4.

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast

299,00

2.2.2.5.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

100

%

 

van het op grond van subonderdeel 2.2.1.1. verschuldigde bedrag.

 

 

2.2.2.6.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

100

%

 

van het op grond van subonderdeel 2.2.1.1. verschuldigde bedrag.

 

 

2.2.2.7.

indien de aanvraag als bedoeld in subonderdeel 2.2.2.3., waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt geweigerd voordat deze in procedure wordt gebracht, bedraagt het tarief in afwijking in zoverre van dat subonderdeel

349,00

2.2.3.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

333,00

 

vermeerderd met

0,56

 

per vierkante meter van de totale vloeroppervlakte van de bouwlagen.

 

 

2.2.4.

Sloopactiviteiten en activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde dorpsgezichten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke Erfgoedverordening 2010 bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigingen van een monument, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

357,00

2.2.5.

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 2:11 van de APV bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

261,00

2.2.6.

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 2:12 van de APV bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

261,00

2.2.7.

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteit

261,00

2.2.8.

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 4:11 van de APV of een bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

43,70

 

vermeerderd met, per boom

25,10

 

tot een maximumbedrag van

822,00

2.2.9.

Natura 2000-activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteiten) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

476,00

2.2.10.

Flora- en fauna-activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteiten) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

476,00

2.2.11.

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.2.11.1.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

 

2.2.11.2.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.2.12.

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld

306,00

2.2.13.

Advies

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

476,00

2.2.14.

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo

697,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Teruggaaf/vermindering

2.3.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning bouwactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in subonderdeel 2.2.1.1. intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

 

De teruggaaf bedraagt

25

%

 

van de op grond van dat subonderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.3.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning bouwactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in subonderdeel 2.2.1.1. intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twee jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

 

 

De teruggaaf bedraagt

25

%

 

van de op grond van dat subonderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.3.3.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning bouwactiviteiten

 

 

2.3.3.1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in subonderdeel 2.2.1.1. weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

 

De teruggaaf bedraagt

25

%

 

van de op grond van dat subonderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.3.3.2.

Onder een weigering bedoeld in subonderdeel 2.3.3.1. wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak.

 

 

2.3.4.

Vermindering in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen

 

 

 

Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, of activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.2.1., en 2.2.2. wordt aangevraagd waarbij een of meer van onderstaande duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen, dan wordt het bedrag aan leges verminderd. De vermindering bedraagt:

 

 

2.3.4.1.

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het renoveren van een bestaande woning waardoor die woning een NOM-woning wordt

100

%

 

van het op grond van onderdeel 2.2.1. en 2.2.2. verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel, met een maximum van

9.000,00

2.3.4.2.

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de plaatsing van zonnepanelen/zonnecollectoren op het dak of aan de gevel

85

%

 

van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel.

 

 

2.3.4.3.

indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van zelfstandige, grondgebonden zonnepanelen/zonnecollectoren

85

%

 

van het op grond van de in de aanhef genoemde onderdelen verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op deze duurzaamheidsmaatregel.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Bestemmingswijzigingen zonder activiteit

2.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

2.4.1.1.

tot het verkrijgen van een beoordeling ruimtelijke ontwikkeling door het college

753,00

2.4.1.2.

tot het verkrijgen van een beoordeling ruimtelijke ontwikkeling door de raad

2.666,00

2.4.1.3.

tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

2.4.1.3.1.

indien vooraf een beoordeling ruimtelijke ontwikkeling door de raad is aangevraagd

6.137,00

2.4.1.3.2.

in andere gevallen

8.049,00

2.4.1.4.

tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

2.4.1.4.1.

indien het college het verzoek afwijst, zonder dat de wijzigingsprocedure wordt opgestart

753,00

2.4.1.4.2.

indien het college de aanvraag in behandeling neemt en de wijzigingsprocedure opstart

3.002,00

2.4.2.

Teruggaaf in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen

 

 

 

Als op aanvraag een bestemmingsplan voor een grondgebonden zonneveld door de raad is vastgesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf van leges. De teruggaaf bedraagt

85

%

 

van de op grond van de in subonderdeel 2.4.1.1. tot en met 2.4.1.3.2. verschuldigde bedragen aan leges.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde beschikking

2.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

121,00

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief 2021

3.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1.1.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet

476,00

3.1.1.2.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

357,00

3.1.1.3.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en horecawet

179,00

3.1.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en horecawet

121,00

3.1.2.

Indien de aanvraag als bedoeld in de subonderdelen 3.1.1.1., 3.1.1.2. of 3.1.1.4. wordt aangevraagd door een plaatselijke non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, bedraagt het tarief in afwijking van dat subonderdeel

69,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en collectes

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV, indien het betreft:

 

 

3.2.1.1

een eenmalig evenement

69,20

3.2.1.2

een jaarlijks terugkerend evenement

121,00

3.2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 5:13 van de APV (collecteren)

19,30

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de APV

2.925,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Markten

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

3.4.1.

tot het verlenen van een standplaatsvergunning

50,30

3.4.2.

tot het inschrijven op de wachtlijst

50,30

3.4.3.

tot het verlengen van de inschrijving op de wachtlijst

29,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

59,30

 

 

 

 

Tarieven 2021 behorend bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020

Tarief 2021

Hoofdstuk 1 verlenen van rechten

 

 

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven

 

 

1.1.1.

voor een periode van 20 jaar

1.569,00

1.1.2.

voor een periode van 50 jaar

3.138,00

1.2.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven

 

 

1.2.1.

voor een periode van 10 jaar

777,00

1.2.2.

voor een periode van 20 jaar

985,00

1.2.3.

voor een periode van 50 jaar

1.965,00

1.3.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, bedoeld in onderdeel 1.1. wordt een recht geheven

 

 

1.3.1.

bij een verlenging van 10 jaar van

884,00

1.3.2.

bij een verlenging van 20 jaar van

1.569,00

1.4.

Voor het verplicht verlengen van het uitsluitend recht, bedoeld in onderdeel 1.1. wordt een recht geheven bij verlenging met

 

 

1.4.1.

1 jaar van

88,00

1.4.2.

2 jaar van

176,00

1.4.3.

3 jaar van

265,00

1.4.4.

4 jaar van

353,00

1.4.5.

5 jaar van

442,00

1.4.6.

6 jaar van

530,00

1.4.7.

7 jaar van

618,00

1.4.8.

8 jaar van

707,00

1.4.9.

9 jaar van

795,00

1.5.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, bedoeld in onderdeel 1.2. wordt een recht geheven per verlenging van 10 jaar van

405,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

 

2.1.

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven

273,00

2.2.

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

540,00

2.3.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

1.075,00

2.4.

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.1., 2.2. en 2.3. verhoogd met

398,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 

 

3.1.

Voor het bijzetten van een asbus of een urn

 

 

3.1.1.

van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

273,00

3.1.2.

van een persoon van 12 jaar of ouder

 

 

3.1.2.1.

in een urnennis, wordt geheven

340,00

3.1.2.2.

in een graf, wordt geheven

676,00

3.2.

Voor het bijzetten op bijzondere uren wordt het recht, bedoeld in onderdeel 3.1. verhoogd met

398,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

 

 

4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van gedentekens, per gedenkteken

238,00

4.2.

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt geheven:

 

 

4.2.1.

voor een algemeen graf, voor elk lijk dat daarin begraven wordt

360,00

4.2.2.

voor een particulier graf, waarvoor het uitsluitend recht verplicht is verlengd: op de wijze zoals in subonderdeel 4.4.2. is bepaald, met dien verstande dat 'n' gelijk is aan het aantal jaren waarvoor het grafrecht verplicht wordt verlengd.

 

 

4.2.3.

voor een particuliere urnennis of particulier graf, waarvoor het uitsluitend recht is verleend of verlengd voor de tijd van 10 jaar, voor de duur van die periode

720,00

4.2.4.

voor een particulier urnennis of particulier graf, waarvoor het uitsluitend recht is verleend of verlengd voor de tijd van 20 jaar, voor de duur van die periode

1.440,00

4.2.5.

voor een particulier urnennis of particulier graf, waarvoor het uitsluitend recht is verleend of verlengd voor de tijd van 50 jaar, voor de duur van die periode

3.600,00

4.3.

In afwijking in zoverre van het bepaalde in onderdeel 4.2. wordt voor graven of urnennissen waarvoor het uitsluitend recht is verleend of verlengd vóór 1 januari 2016 een jaarlijks onderhoudsrecht geheven, per graf of urnennis van

72,00

4.4.

Het recht, bedoeld in onderdeel 4.3. kan worden afgekocht

 

 

4.4.1.

voor onbepaalde tijd door voldoening van een som ineens van

7.200,00

4.4.2.

voor bepaalde tijd door voldoening van een afkoopsom. Afkoop kan alleen plaatsvinden voor de volledige duur van de resterende periode waarvoor het grafrecht loopt. De afkoopsom bedraagt het product van het jaarlijkse belastingbedrag, genoemd in onderdeel 4.3 en het aantal jaren waarvoor wordt afgekocht. Het aantal jaren wordt bepaald op het volle aantal jaren plus het aantal maanden, naar beneden afgerond op hele maanden.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing

 

 

 

5.1.

Voor het op verzoek schouwen van een lijk door een gemeentelijk lijkschouwer wordt geheven

411,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen en verstrooien

 

 

6.1.

Voor het opgraven van een ljk of de overblijfselen van een lijk wordt geheven

1.708,00

6.2.

Voor het na opgraven weer begraven, worden de in hoofdstuk 2 bedoelde rechten geheven

 

 

6.3.

Voor het opgraven van een asbus wordt geheven

676,00

6.4.

Voor het weer terugplaatsen van de asbus worden de in hoofdstuk 3 bedoelde rechten geheven

 

 

6.5.

Voor het ruimen of schudden van een graf op verzoek van de rechthebbende wordt geheven

Voor de toepassing van dit onderdeel wordt onder rechthebbende mede verstaan degene die heeft verzocht om rechthebbende te worden

1.075,00

6.6.

Voor het verstrooien van as op een begraafplaats wordt per asbus geheven

181,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Overige heffingen

 

 

7.1.

Voor het gebruik van de aula op de begraafplaats Norelbos wordt voor het eerste uur geheven

221,00

7.2.

Het tarief bedoeld in 7.1. wordt per half uur extra gebruik verhoogd met

110,00

7.3.

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van een bronzen gedenkplaat en voor het daarop aanbrengen van een opschrift/inscriptie

236,00

 

 

 

 

Tarieven 2021 behorend bij de Verordening reinigingsheffingen 2020

 

 

De tarieven reinigingsheffingen zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

 

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

Tarief 2021

1.

De belasting wordt per perceel berekend naar een vast tarief, verhoogd met één of meer gedifferentieerde tarieven.

 

 

1.1.

Het vaste belastingtarief bedraagt per perceel per belastingjaar

201,72

1.2.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1. bedraagt het gedifferentieerde belastingtarief:

 

 

1.2.1.

per aanbieding ter lediging van een minicontainer van 140 liter, bestemd voor restafval

8,65

1.2.2.

per aanbieding ter lediging van een minicontainer van 240 liter, bestemd voor restafval

14,83

1.2.3.

voor de ontgrendeling van de kleine inworpopening van een (ondergrondse) container voor restafval

1,39

1.2.4.

voor de ontgrendeling van de grote inworpopening van een (ondergrondse) container voor restafval of voor de ontgrendeling van de inworpopening van een (ondergrondse) container voor restafval, die over één inworp-opening beschikt

2,78

1.3.

De belasting als bedoeld in de onderdelen 1.1. en 1.2. wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra minicontainer bestemd voor restafval met, per minicontainer

148,32

1.4.

Onderminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen bedraagt de belasting voor het op het recycleplein achterlaten van

 

 

1.4.1.

restafval, asbest en bouw- en sloopafval per 10 kg

1,90

1.4.2.

puin per 10 kg

0,95

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten

 

 

2.

De rechten worden per perceel berekend naar een vast tarief, verhoogd met één of meer gedifferentieerde tarieven.

 

 

2.1.

Het vaste recht bedraagt per perceel per belastingjaar voor de eerste minicontainer voor restafval

244,08

2.2.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.1. bedraagt het gedifferentieerde tarief:

 

 

2.2.1.

per aanbieding ter lediging van een minicontainer van 140 liter, bestemd voor restafval

10,47

2.2.2.

per aanbieding ter lediging van een minicontainer van 240 liter, bestemd voor restafval

17,94

2.2.3.

voor de ontgrendeling van de kleine inworp-opening van een (ondergrondse) container voor restafval

1,68

2.2.4.

voor de ontgrendeling van de grote inworp-opening van een (ondergrondse) container voor restafval of voor de ontgrendeling van de inworp-opening van een (ondergrondse) container voor restafval, die over één inworp-opening beschikt

3,36

2.3.

De rechten als bedoeld in de onderdelen 2.1. en 2.2. worden vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra minicontainer bestemd voor restafval met, per minicontainer

179,47

 

 

 

 

Tarieven 2021 behorend bij de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020

Tarief 2021

1.

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 

 

1.1.

de gebruikersbelasting

 

0,1194%

1.2.

de eigenarenbelasting

 

 

1.2.1.

voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen

 

0,0937%

1.2.2.

voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen

 

0,1521%

2.

Voor belastingbedragen tot € 10 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verschuldigde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag.

 

 

 

 

 

 

Tarieven 2021 behorend bij de Verordening precariobelasting 2020

Tarief 2021

1.

Het tarief bedraagt voor voorwerpen onder, op of boven een terras per m2 ingenomen afgebakende grond

 

 

1.1.

per dag

1,63

1.2.

per jaar

70,36

2.

Het tarief bedraagt voor luifels, zonneschermen, erkers, uitbouwen en overbouwingen per m2, per jaar

6,18

3.

Het tarief bedraagt voor kledingrekken, plantenbakken, reclamebakken, reclamepoppen en andere uitstallingen per m2, per jaar

36,14

4.

Het tarief bedraagt voor het innemen van een

 

 

4.1.

vaste standplaats als bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene plaatselijke verordening, per 10 m2, per dagdeel

5,53

4.2.

vaste standplaats als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Marktverordening 2011, per strekkende meter per kwartaal

29,84

4.3.

vaste standplaats als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Marktverordening 2011, per strekkende meter per dag

3,74

4.4.

standwerkersplaats als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Marktverordening 2011, per plaats per dag

16,40

5.

Het tarief bedraagt per dag voor spandoeken, vlaggen, wimpels, vaandels en dergelijke, per voorwerp

0,39

6.

Het tarief bedraagt voor het hebben van buizen, kabels of leidingen per strekkende meter per jaar

2,30

 

 

 

 

Tarieven 2021 behorend bij de Verordening rioolaanleggeld 2020

Tarief 2021

1.

Het recht bedraagt voor het aanleggen van een uitlegger in open bestrating indien de doorsnede van de uitlegger

 

 

1.1.

minder dan 160 mm is

2.927,00

1.2.

160 mm of meer, maar minder dan 200 mm is

2.951,00

1.3.

200 mm of meer is

3.011,00

2.

Indien de uitlegger moet worden aangelegd in gesloten bestrating worden de rechten bedoeld in het eerste lid verhoogd met

906,00

 

 

 

 

Tarieven 2021 behorend bij de Verordening rioolheffing 2021

Tarief 2021

1.

Het tarief voor het eigenarendeel bedraagt

101,04

2.

Het tarief voor het gebruikersdeel bedraagt bij een hoeveelheid water van:

 

 

2.1.

0 tot en met 100 m3

28,92

2.2.

meer dan 100 tot en met 300 m3

78,84

2.3.

meer dan 300 tot en met 600 m3

189,48

2.4.

meer dan 600 tot en met 1.200 m3

414,36

2.5.

meer dan 1.200 tot en met 2.400 m3

802,92

2.6.

meer dan 2.400 tot en met 4.800 m3

1.704,60

2.7.

meer dan 4.800 tot en met 9.600 m3

3.553,80

2.8.

meer dan 9.600 m3

3.553,80

 

vermeerderd met

2.362,08

 

voor elke eenheid van 4.800 m3 of gedeelte daarvan boven 9.600 m3.

 

 

 

 

 

 

Tarief 2021 behorend bij de Verordening toeristenbelasting 2020

Tarief 2021

1.

Het tarief bedraagt per overnachting

1,00

 

 

 

 

Tarief 2021 behorend bij de Verordening forensenbelasting 2020

Tarief 2021

1.

De belasting bedraagt

 

0,529 %

 

van de heffingsmaatstaf, met dien verstande dat het bedrag van de aanslag tenminste

172,92

 

en ten hoogste

1.695,00

 

bedraagt.

 

 

 

 

 

 

Tarieven 2021 behorend bij de Verordening hondenbelasting 2020

Tarief 2021

1.

De belasting bedraagt per belastingjaar per hond

36,00

2.

In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in een kennel, per belastingjaar per kennel

216,00

3.

Het tweede lid blijft buiten toepassing als de belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden als blijkt dat dit bedrag lager is dan het op de voet van het tweede lid bepaalde bedrag.