Kritisch rapport over stand van de natuur in Zeeland


De provincie Zeeland heeft de stand van de natuur binnen de de provincie in kaart laten brengen door Wageningen Environmental Research en Bureau Waardenburg. De onderzoekers stellen dat het niet goed gaat met de verschillende natuurtypen rond de Zeeuwse kust, zoals zandbanken, estuaria, grote baaien, schorren en duinen. Het lukt niet om deze voldoende te beschermen. Ook de kwaliteit van bossen is onvoldoende. De onderzoekers hebben hun bevindingen vastgelegd in de Natuurrapportage Zeeland 2019.

Veel planten- en dierensoorten doen het in de provincie goed, maar juist de soorten waarvoor Zeeland een belangrijk gebied voor is staan onder druk. Het gaat onder meer om kustbroedvogels, zoals de visdief, de bontbekplevier en de strandplevier. Ook veel weide- en akkervogels zijn de afgelopen jaren in aantallen broedparen achteruitgegaan. Agrarisch natuurbeheer is weliswaar gunstig voor akkervogels, maar het blijkt niet toereikend om de achteruitgang van de soorten te keren.

Gedeputeerde Staten erkennen in een reactie op de natuurrapportage aan Provinciale Staten dat niet alle doelen worden bereikt, maar geven aan dat er al wel veel in gang is gezet. Zo zijn recent maatregelen voor het herstel van de duinen uitgevoerd. Het duurt even voordat het resultaat ervan zichtbaar is. Ook werkt de provincie samen met andere partijen aan een plan voor de bossen. Deze bosvisie moet nog dit jaar klaar zijn. Verder gaat er extra geld naar agrarisch natuurbeheer, om te zorgen voor gunstigere omstandigheden voor boerenlandvogels.

De provincie bekijkt daarnaast hoe een deel van de wegbermen ecologisch kan worden beheerd. Verder zijn er plannen om de aanleg van nieuwe natuur te versnellen. Voor 2027 moet er in Zeeland nog ruim 800 hectare aan natuurgebieden bijkomen. In het tempo waarin de afgelopen jaren nieuwe natuur werd aangelegd zou dit niet worden gehaald.

De Natuurrapportage Zeeland 2019 is te vinden op de website van de provincie Zeeland.

bron: PZC, 23/01/20